Algemene voorwaarden

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″ hover_enabled=”0″][et_pb_column _builder_version=”4.0.9″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″ hover_enabled=”0″ header_2_font=”Cutive||||||||” header_2_text_color=”#3ea51c” header_3_font=”Averia Serif Libre||||||||” header_3_text_color=”#099b9e”]

Algemene voorwaarden

 

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de verbinder van de

onderneming Ontspan in het nu/ opdrachtnemer – hieronder genoemd ´OIHN´ – en de opdrachtgever/ cliënt, hieronder genoemd´opdrachtgever´.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door OIHN aan opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Indien OIHN met opdrachtgever meer dan eenmaal opdrachten sluit, gelden ter zake alle volgende opdrachten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

1.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Art. 2 Totstandkoming van de opdracht

2.1 Opdrachten waarbij OIHN partij is, gelden eerst als gesloten: na ondertekening door beide partijen van een opdrachtbevestiging dan wel na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door OIHN gedaan aanbod.

2.2 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend is, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat OIHN op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

2.3 Indien OIHN tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker van opdrachtgever en OIHN daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, mag OIHN er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever is geschied tegen de door OIHN gehanteerde prijzen en tarieven.

2.4. Prijzen in door OIHN uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten. Aanbiedingen en offertes zijn geldig 30 dagen na ontvangst door de opdrachtgever tenzij anders aangegeven.

Art. 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 OIHN zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 OIHN bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OIHN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan OIHN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft OIHN het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 OIHN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OIHN is uitgegaan van door de opdrachtgever dan wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OIHN kenbaar behoorde te zijn.

3.5 OIHN heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier.

3.6 Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door OIHN in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.7 Opdrachtgever vrijwaart OIHN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Art. 4 Duur en wijziging van de overeenkomst

4.1 De duur van de overeenkomst is geheel afhankelijk van de hulpvraag van de opdrachtgever. Onderling spreken partijen af voor hoe lang deze overeenkomst zal worden aangegaan.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

4.3 OIHN zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art. 5 Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door OIHN aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. OIHN is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]